Vertex 600W TSM-DEG20C.20

Vertex 600W TSM-DEG20C.20
MBB / 580 – 600W

Category: