Vertex 550W TSM

Vertex 550W TSM-DEG19C.20
MBB / 530 – 550W

Category: